Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. a weboldal kapcsán kezelt személyes adataira vonatkozóan az alábbiakról kívánja tájékoztatni Önt.

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9., adószám: 23701142-2-19; cégjegyzékszám: 19-10-500277) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) által kezelt személyes adatokra vonatkozó elveket, eljárásokat, alkalmazott gyakorlatot összefoglalja, arról a felhasználóit tájékoztassa.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatfeldolgozásban résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat a jelen tájékoztatónak megfelelően kezelni.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A tájékoztató elsősorban az alábbi jogszabályokban foglalt követelményekkel összhangban készült:

• Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);

• A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.);

• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt”);

• A személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.);

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);

• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”).

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a Tásaság folyamatosan, de legalább évente frissíteni köteles. Amennyiben új adatkezelési tevékenység merülne fel, úgy a tájékoztató kiegészítését haladéktalanul elvégezzük.

1. Fogalmi háttér

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megfelel a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalom magyarázatoknak, így különösen:

• Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

• Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

• Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

• Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok kezeléséhez;

• Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

• Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az Adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

• Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

• Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

• Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

• Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

• Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

• Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály fogalom magyarázatai eltérnek jelen tájékoztató fogalom magyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadóak.

2. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, mivel az adatkezelés mértéke nem teszi szűkségessé.

Az adatkezelés kapcsán az alábbi elérhetőségen nyújtunk tájékoztatást:

• info@veszprembalaton2023.hu

3. Igénybe vett adatfeldolgozók

A Társaság a következő adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe a tevékenysége végzése során, illetve részére továbbít adatokat:

A Társaság holnapjának üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása tekintetében:

• Virgo Systems Kft. (székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., adószám: 12497278-2-42)

A Társaság honlapjának tárhely szolgáltatója:

• Virgo Systems Kft. (székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., adószám: 12497278-2-42)

Bérszámfejtés / könyvelés:

• "Hoke" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (székhely: 8200 Veszprém, Bajcsy Zs utca 8. 2. em. 2., adószám: 27218956-2-19)

Hírlevél feliratkozáshoz és hírlevél küldés tekintetében:

• Mailchimp, The Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA)

4. A weboldalon megadott elérhetőségeink kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató

4.1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Az adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük.

4.2. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során a nevet, email címet, illetve telefonszámot kezeljük. Az adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart. 

A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

4.3. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz az ügyfélszolgálattal foglalkozó munkatársai az üzenetben jelzettek / kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

5. A weboldalon történő Microgant jelentkezés során kezelt személyes adatok

5.1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja az adott pályázatban való sikeres részvétel biztosítása.

5.2. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a pályázó:

• neve

• címe

• kapcsolattartó neve

• kapcsolattartó e-mail címe

• adószáma

• bankszámlaszáma

A pályázat megvalósítása után:

• fénykép, felvétel

A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

Az adatokat 2024.01.31.-ig tároljuk.

A pályázat megvalósítását bizonyító vagy azzal összefüggésben készülő felvételek a honlapunkon megjeleníthetjük és az azokon szereplő természetes személyek hozzájárulásának beszerzése, tárolása, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás elvégzése a pályázó feladata és kötelessége.

5.3. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alkalmazottai kizárólag a pályázat elbírálása, megvalósítása és teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

6. A volunteer (önkéntes) jelentkezés kapcsán kezelt személyes adatok

6.1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja az adott pályázatban való sikeres részvétel biztosítása.

6.2. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok az önkéntes:

• neve

• életkora

• neme

• tartózkodási helye

• telefonszáma

• e-mail címe

Az Ön hozzájárulása a pályázati anyagának megküldésétől az adott pozíció betöltéséig szól. Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén bármikor visszavonhatja. Az adatokat a pozíció betöltése vagy hozzájárulásának visszavonása után azonnal töröljük. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

6.3. A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaságnál a pozíció elbírálásában résztvevő, emberi erőforrás területén dolgozó munkatársak ismerhetik meg.

7. Az álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok

7.1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Amennyiben elküldi a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. részére önéletrajzát, egyéb személyes adatait tartalmazó dokumentációit, úgy a meghirdetett álláspályázat betöltésének elbírálása céljából önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. általi kezeléséhez.

7.2. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

Az Ön hozzájárulása a pályázati anyagának megküldésétől az adott pozíció betöltéséig szól. Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén bármikor visszavonhatja. Az adatokat a pozíció betöltése vagy hozzájárulásának visszavonása után azonnal töröljük. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

7.3. A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaságnál a pozíció elbírálásában résztvevő, emberi erőforrás területén dolgozó munkatársak ismerhetik meg.

8. A hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatok

8.1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A feliratkozás jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata, a Hozzájárulás az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A. §- a, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján. A regisztráció során megadott adatokat kizárólag hírlevél küldési céllal kezeljük.

8.2. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott:

• név

• email cím

Az adatokat a feliratkozástól kezdve 2024.01.31.-ig vagy a leiratkozásáig kezeljük. A leiratkozás után további hírlevél nem kerül kiküldésre.

Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén, illetve a hírlevélen keresztül bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

8.3. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Társaság marketing tevékenységgel foglalkozó alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

A hírlevél kapcsán külső szolgáltatót, Adatfeldolgozót a Vállalkozó igénybe vesz. Az Adatfeldolgozó a Mailchimp, The Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA).

9. A sütikre vonatkozó tájékoztató

9.1. Sütik és webjelzők

A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni. A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére.

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.

9.2. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor az internetes böngésző megfelelő beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

9.3. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés egyedi azonosítószámokra, dátumokra, időpontokra terjed ki. Az érintettek köre a weboldalt látogatók, illetve a felhasználók.

Cookie megnevezése

Cookie céljának meghatározása

Lejárat dátuma

_ga

Egyedi mérő kód, ami statisztikai adatokat generál a honlap használatával kapcsolatban

2 év

_gat

a Google Analytics által használt mérő kód gyorsító

1 nap

_gid

Egyedi mérő kód, ami statisztikai adatokat generál a honlap használatával kapcsolatban

1 nap

collect

a Google Analytics számára küld adatokat a látogató eszközével kapcsolatban

session

_fbp

Facebook pixel

session

9.4. A személyes adatok címzettjei

A rögzített adatokat a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alkalmazottai kezelik. A sütikkel rögzített adatok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

Google Adwords cookie: weboldalunk meglátogatása során a látogató cookie-azonosítója remarketinglistára kerül. Ez lehetővé teszi a későbbi hirdetések pontosabb célzását. Így tudunk olyan dolgot hirdetni, ami Önt ténylegesen érdekli. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. Szintén cookie-k segítségével tudjuk megoldani az is, hogy ha már nem érdekes Önnek egy hirdetés, akkor az ne is jelenjen meg.

Google Analytics cookie: a szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat. Ezek az adatok teszik lehetővé számunkra, hogy weboldalaink felhasználhatóságát javítsuk.

Facebook pixel (Facebook cookie): Facebook hirdetések teljesítményének elemzéséhez használjuk, illetve érdeklődés alapján remarketing csoportokat hozhatunk létre velük. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

10. A 16. évnél fiatalabb személyek személyes adatainak kezelése

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető̋ leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

11. Az Ön jogai

11.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

11.2. Ön bármikor jogosult kérni a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

11.3. Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk. (mindegyik adatkezelés esetében)

11.4. Ön bármikor jogosult kérni a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,

• az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,

• A Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. (mindegyik adatkezelés esetében)

11.5. Ön bármikor jogosult kérni a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. törli az Ön személyes adatait, ha

• A Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,

• Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

• a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy

• A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. (mindegyik adatkezelés esetében)

12. Panaszkezelés

12.1. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a fenti elérhetőségeinek bármelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot.

12.2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

12.3. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.