Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató:

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében, az online regisztrációval hozzájárul a regisztráció során megadott adatainak kezeléséhez.

Az adatok kezelője:

Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Veszprém 8200, Óváros tér 9.

Cégjegyzékszám: 19-10-500277

Email cím: info@veszprembalaton2023.hu

Kezelt adatok köre:

1. Név

2. Kapcsolattartási email cím

Opcionálisan megadható adatok köre:

1. Képviselt intézmény/szervezet

2. Titulus/pozíció

3. Kapcsolattartási levelezési cím

4. Kapcsolattartási telefonszám

Figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet 5. Cikk (1) bekezdés e) pontjára a regisztráció során megadott adatok kezelésének határideje:

1. Hírlevélre feliratkozás esetén 2023. december 31.

2. Egyéb esetekben a regisztrációtól számított 6 hónap

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélre való feliratkozással hozzájárul, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (továbbiakban: Szervező) Európa Kulturális Fővárosa 2023 rendezvénnyel kapcsolatos kapcsolattartás céljából 2023. december 31. napjáig, a hozzájárulás visszavonásáig, illetőleg a hírlevélről való leiratkozásig kezelje az online regisztráció során megadott személyes adatokat.

Az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.veszprembalaton2023.hu weboldalon.

Az online regisztráció elküldésével elfogadja, hogy a megadott személyes adatait a Szervező, mint Adatkezelő és a vele szerződéses jogviszonyban álló, valamint az Adatkezelési Szabályzatában megnevezett Adatfeldolgozók az Adatkezelési Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint kezelik.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Európa Kulturális Fővárosa 2023 rendezvényeiről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervező munkatársai, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint). Ennek megfelelően a Programokon / Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Külön is tudomásul veszi, hogy a Szervező, a rendezvényt, illetve a programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. A megjelenítés kapcsán a Vendég nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben. Jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá a készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő további Vendégeket beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Vendég az előzőekben írtakat megszegik.